Tuesday, 24 April 2012

Teknologi dan Sains

Teknologi dan Sains


Maksud Sains dan Huraiannya
"Sains merupakan suatu proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Perkataan sains datang daripada bahasa Latin, scinetia, yang bermaksud mendapatkan ilmu atau maklumat. Dan seperti proses mendapatkan maklumat yang lain, sains bermula dengan pengalaman, dan kemudiannya mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya.

Pada dasarnya, semua sains bertujuan untuk memahami dunia di sekliling kita. Terdapat tiga komponen utama dalam setiap aktiviti sains iaitu Penghuraian, Mencari Keseragaman, dan Pembentukan Teori dan Hukum.


Teknologi: Mencipta Masalah Lain Untuk Menyelesaikan Satu Masalah Khusus?
Kita dapati dunia hari ini diancam dengan berbagai-bagai isu alam sekitar seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, pencemaran laut, kesan sisa radioaktif dan sebagainya.

Teknologi enjin kenderaan berasaskan minyak petrol didapati mampu menyelesaikan masalah pengangkutan yang lambat tetapi pada masa yang sama memberi kesan kepada alam sekitar. Karbon monoksida yang dihasilkan oleh kenderaan-kenderaan berenjin petrol dan diesel ini turut memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia. Bahan-bahan kegunaan manusia berasaskan plastik pula didapati sukar untuk dilupuskan secara semulajadi dan meningkatkan lagi pencemaran alam sekitar. Adakah harga sesuatu kemudahan yang dicipta berasaskan teknologi itu menuntut pengorbanan unsur semula jadi sebagai bayarannya?

Manusia terus berusaha mencipta peralatan dan kemudahan berasaskan teknologi terbaru sejak beribu-ribu tahun lampau. Sepanjang tempoh itu, kita dapati kerosakan dan pencemaran menjadi pengiring bagi hampir semua ciptaan manusia. Teknologi hidroelektrik yang menggunakan empangan telah memusnahkan hutan-hutan tadahan air di serata dunia, teknologi nuklear pula meninggalkan sisa-sisa radioaktif yang merbahaya kepada kehidupan bumi. Dilaporkan juga terdapat beratus-ratus bendasing yang persekitaran orbit bumi, hasil tinggalan stesen-stesen angkasa yang berada di angkasa lepas.

Manusia walau bagaimana pun terus menghasilkan teknologi baru dengan harapan dapat mencipta sesuatu yang sempurna dan dapat memberi kebaikan secara keseluruhan kepada umat manusia dan alam ini. Teknologi-teknologi ciptaan manusia tidak dapat dinafikan membantu mengubah kehidupan manusia. Pelbagai jenis penyakit dapat dirawat, pelbagai urusan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkesan, tetapi manusia tetap manusia.

                Definisi-Definisi Teknologi Pembelajaran

Definisi-Definisi Teknologi Pembelajaran
Susunan: Amiene Rev


Definisi AECT 1994 :
"Teknologi Pembelajaran adalah teori dan praktik dalam rekabentuk, pengembangan, pemanfaatan, pengendalian, serta penilaian tentang proses dan sumber untuk belajar."


Kronologi Perubahan Definisi Pembelajaran

1. Definisi Teknologi Pembelajaran Menurut Association for Educational Communications Technology (AECT) 1963
"Komunikasi audio-visual adalah cabang dari teori dan praktik pendidikan yang terutama berkepentingan dengan merekabentuk, dan menggunakan panduan mengendalikan proses belajar, mencakupi kegiatan : (a) mempelajari kelemahan dan kelebihan suatu pesan dalam proses belajar; (b) penstrukturan dan sistematisasi oleh orang maupun instrumen dalam skop pendidikan, meliputi : perencanaan, produksi, pemilihan, pengurusan dan pemanfaatan dari komponen mahupun keseluruhan sistem pembelajaran. Tujuan praktisnya adalah pemanfaatan setiap kaedah dan medium komunikasi secara efektif untuk membantu pengembangan potensi pembelajar secara maksimum."

Pada peringkat ini, dapat kita perhatikan penggunaan istilah komunikasi audio-visual digunakan sebelum istilah teknologi pembelajaran digunakan. Definisi di atas telah dijadikan sebagai asas pembentukan dasar bagi mengembangkan Teknologi Pembelajaran.


2. Definisi Teknologi Pembelajaran Menurut Commission on Instruction Technology (CIT) 1970
"Dalam pengertian yang lebih umum, teknologi pembelajaran didefinisikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis…..bahagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisyen, filem, OHP, komputer dan bahagian peringkat keras maupun lunak lainnya.”

Teknologi Pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan manusia agar belajar dapat berlangsung efektif.”

Penjelasan mengenai definisi teknologi pembelajaran di sini lebih fokus kepada penciptaan alat perlu mengajar dan alat bantu mengajar.


3. Definisi Teknologi Pembelajaran Menurut Silber 1970
"Teknologi Pembelajaran adalah pengembangan (riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan-pasokan, pemanfaatan) komponen sistem pembelajaran (pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar) serta pengelolaan usaha pengembangan (organisasi dan personal) secara sistematik, dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar”.

Berdasarkan definisi Silber ini dapat difahami bahawa terdapat dua perkara yang berkembang dalam teknologi pembelajaran, iaitu cara atau kaedah pembelajaran, dan material atau peralatan yang digunakan.


4. Definisi Teknologi Pembelajaran Menurut MacKenzie dan Eraut 1971
Teknologi Pendidikan merupakan pembelajaran sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai.”

Takrifan yang dibuat oleh MacKenzie dan Eraut ini ringkas dan tidak membicarakan mengenai proses pembelajaran, tetapi di sini ada diterangkan mengenai pembelajaran itu ialah suatu proses yang memiliki urutan atau fasa-fasa. Dapat difahami di sini, proses pembelajaran memiliki peringkat atau aras-aras yang perlu dicapai secara teratur bagi memudahkan sesuatu konsep itu difahami, dan seterusnya mencapai tujuan pendidikan.


5. Definisi Teknologi Pembelajaran Menurut AECT 1972
Pada tahun 1972, AECT berupaya menyemak definisi sedia ada (1963, 1970, 1971), dengan memberikan rumusan sebagai berikut :

Teknologi Pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam : identifikasi, pengembangan, pengorganisasian dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut”.


6. Definisi Teknologi Pembelajaran Menurut Definisi AECT 1977
Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia."

Definisi tahun 1977, AECT berusaha mengidentifikasi sebagai suatu teori, bidang dan profesi. Definisi sebelumnya, kecuali pada tahun 1963, tidak menekankan teknologi pendidikan sebagai suatu teori.


7. Definisi AECT 1994
Teknologi Pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar.”

Meski dirumuskan dalam kalimat yang lebih sederhana, definisi ini sesungguhnya mengandung makna yang dalam. Definisi ini berupaya semakin memperkokoh teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang dan profesi, yang tentunya perlu didukung oleh landasan teori dan praktek yang kokoh. Definisi ini juga berusaha menyempurnakan wilayah atau kawasan bidang kegiatan dari teknologi pembelajaran. Di samping itu, definisi ini berusaha menekankan pentingnya proses dan produk.

No comments:

Post a Comment